LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix respecte al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques  i el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD)

CONCEPTES GENERALS

Els següents termes i condicions legals regulen l’ús del lloc web http://www.encis2010.com (d’ara endavant “LA WEB”), de la qual ENCIS (d’ara endavant “ENCIS”) és titular.

El responsable del fitxer és ENCIS , amb domicili social i fiscal en C/ Paris, 1-7, Nau: 6. POL. IND. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Espanya.

A través de la WEB, ENCIS proporciona informació sobre els seus serveis. Les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis hauran de posar-se en contacte amb ENCIS a través de l’apartat de contacte de la WEB o bé telefonant al 93 590 78 54.

En qualsevol cas, existeixen apartats de la WEB accessibles a persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, “USUARIS”) en els quals no es facilita cap dada personal a través de la WEB. En aquest sentit, els USUARIS que accedeixin a aquestes parts de la LA WEB accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

ENCIS podrà modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al portal o a l’adquisició de qualssevol béns oferts en aquest.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la WEB atribueix la condició de visitant, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per ENCIS en el mateix moment en què l’USUARI accedeixi a la WEB.

ENCIS, d’acord amb la seva política de privacitat, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de la WEB de ENCIS o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. ENCIS fa els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

L’USUARI es compromet a utilitzar els serveis i continguts en LA WEB de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix ENCIS a cada moment, havent d’abstenir-se d’emprar-los per a:

1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’Usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a ENCIS l’accés per part d’un Usuari no autoritzat a aquesta informació.

2. Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de ENCIS els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o de la WEB.

3. Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la Pàgina Web, així com de la xarxa o els seus recursos.

4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la WEB.

6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

LA WEB de ENCIS, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per a millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per a protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per a assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

ENCIS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ENCIS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. ENCIS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ENCIS fa els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ENCIS així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de ENCIS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ENCIS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de ENCIS.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ENCIS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ENCIS és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ENCIS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de ENCIS, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ENCIS per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ENCIS, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel solo fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de ENCIS.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, ENCIS queda autoritzat igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per ENCIS per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de ENCIS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ENCIS. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ENCIS sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

ENCIS no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de ENCIS.

La propietat i gestió de la WEB correspon a ENCIS. Cap material d’aquesta Web o de qualsevol altre lloc la propietat del qual, gestió, llicència o control correspongui a ENCIS pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat en la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra fi suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de ENCIS. A l’efecte d’aquest Acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats en xarxa.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça d’Internet a www.ziteme.com o bé per correu ordinari dirigit a l’empresa, Ref. RGPD, en C / Paris 1-7, nau 6, Pol. Ind. Cova Solera 08091 Rubi – Barcelona. Per a exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de l’empresa mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Lloc identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.